درامای کوردی

NRT2
61 بینینەکان 1 مانگ لەمەوبەر
KurdMaxTv
44 بینینەکان 2 مانگ لەمەوبەر
RENGTV
39 بینینەکان 2 مانگ لەمەوبەر
NetKurdTV
38 بینینەکان 2 مانگ لەمەوبەر
KurdMaxTv
36 بینینەکان 2 مانگ لەمەوبەر
KurdSatTV
70 بینینەکان 2 مانگ لەمەوبەر
KurdMaxTv
27 بینینەکان 2 مانگ لەمەوبەر
KurdMaxTv
28 بینینەکان 2 مانگ لەمەوبەر
NetKurdTV
60 بینینەکان 2 مانگ لەمەوبەر
KurdSatTV
1,888 بینینەکان 2 ساڵ لەمەوبەر
KurdishHero
1,056 بینینەکان 2 ساڵ لەمەوبەر
Ramazan2021
762 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر
Ramazan2021
574 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر
KurdSatTV
453 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر
KurdSatTV
429 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر
KurdSatTV
356 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر
Ramazan2021
323 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر
KurdSatTV
351 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر
Ramazan2021
262 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر
KurdMaxTv
468 بینینەکان 3 ساڵ لەمەوبەر