درامای کۆری

KurdSatTV
6 بینینەکان 3 کاتژمێر لەمەوبەر
KurdSatTV
12 بینینەکان 1 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
3 بینینەکان 1 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
9 بینینەکان 1 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
12 بینینەکان 2 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
9 بینینەکان 2 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
6 بینینەکان 2 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
9 بینینەکان 2 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
10 بینینەکان 3 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
16 بینینەکان 3 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
12 بینینەکان 3 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
16 بینینەکان 4 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
11 بینینەکان 4 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
9 بینینەکان 4 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
10 بینینەکان 4 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
12 بینینەکان 4 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
16 بینینەکان 5 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
12 بینینەکان 5 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
14 بینینەکان 5 رۆژ لەمەوبەر
KurdSatTV
11 بینینەکان 5 رۆژ لەمەوبەر